Diagnostisch onderzoek of aanvullend onderzoek

Voor volwassenen geldt, meer nog dan bij kinderen, dat elk onderzoek anders is. Het hangt van de specifieke situatie en wensen van de volwassene af wat er wordt onderzocht. Bij taalproblemen op het werk wordt er bijvoorbeeld een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden die iemand verricht en de taalvaardigheden die daarvoor nodig zijn.
 
Voorafgaand aan de behandeling wordt altijd een onderzoek uitgevoerd. Het doel hiervan is onder andere het opstellen van een individueel behandelingsplan en het bepalen van het beginniveau. In het onderzoek wordt bekeken welke manier van behandelen geschikt is voor de onderzochte cliënt.
Een onderzoek kan de volgende onderdelen omvatten:

 • taakanalyse van lezen en schrijven op de werkplek (indien van toepassing)
 • bestudering van materiaal van opleiding of werk (bijv. brieven, aantekeningen) om een representatieve indruk van de taalprestaties te krijgen
 • onderzoek van het technisch lezen en spellen: niveaubepaling en kwalitatieve analyse
 • onderzoek van de fonologische verwerking
 • onderzoek van het begrijpend en studerend lezen
 • onderzoek van het schriftelijk formuleren
 • onderzoek van de kennis van de grammatica / het ontleden
 • leertest met een onderdeel van de F&L-methode® (indien van toepassing)
 • onderzoek van de woordenschat
 • observatie van de mondelinge taal
 • onderzoek van de vreemde talen
 • capaciteitenonderzoek, o.a. voor advies over de keuze van een opleiding of beroep

Onderzoek is maatwerk. Op aanvraag kunnen er andere onderdelen worden onderzocht. Indien al een uitgebreid onderzoek is gedaan door een andere instantie, dan is alleen een aanvullend onderzoek nodig. In het onderzoeksverslag vindt u onder andere een uitgebreid behandelplan en adviezen voor de opleidings- of werksituatie.
 

De dyslexieverklaring

Als bij het onderzoek door Stichting Taalhulp de diagnose dyslexie is gesteld, wordt een dyslexieverklaring gegeven. Soms is het nodig enige tijd te behandelen voordat een verklaring kan worden afgegeven. Dit is het geval wanneer de hardnekkigheid van het probleem nog onvoldoende is aangetoond (zie ook de criteria van de SDN).
Een dyslexieverklaring kan recht geven op aangepaste toetsen. Op grond van zo'n verklaring heeft de cursist recht op bijvoorbeeld tijdverlenging bij toetsen en examens. Een dyslexieverklaring is in principe onbeperkt geldig.
In individuele gevallen kunnen in de dyslexieverklaring andere aanpassingen worden geadviseerd.
Voorbeelden van aanpassingen:

 • tijdverlenging
 • extra groot lettertype
 • aangepaste beoordeling van de spelling
 • gebruik van een computer
 • teksten in gesproken vorm, bijv. op CD of met voorleessoftware
 • mondelinge toetsen en/of examens
 • extra herkansingen

De behandeling

Gewoonlijk vindt één behandelsessie per week plaats.
Werkpunten kunnen zijn (in overleg):

 • Technisch lezen: F&L-methode
 • Spelling: F&L-methode
 • Basisspelling van de Nederlandse taal: spelling van leenwoorden zoals kwaliteit en taxi; spelling van werkwoorden
 • Begrijpend en studerend lezen
 • Strategieën bij het lezen/leren van teksten
 • Schriftelijk formuleren
 • Grammatica
 • Het lezen, de spelling en de grammatica van vreemde talen: Engels, Frans, Duits
 • Studie- en examenbegeleiding

In sommige gevallen vergoedt de werkgever, het UWV of de aanvullende zorgverzekering (een deel van) de kosten.